Edukacija o prevenciji nasilja i vršnjačkog nasilja u Tehničkoj i Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec